Mr. Tony (คุณต้น)
CEO | หนึ่งในผู้จัดทำ

จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเเละปริญญาโทด้าน Data Science จากประเทศเยอรมัน มีประสบการณ์ด้านการหางานเเละการทำงานทั้งในเเละต่างประเทศ อดีตตำเเหน่งนักวิเคราะห์ภายใต้เเผนก HR ของบริษัทชั้นนำในไทย ปัจจุบันทำงานด้านการวิเคราะห์การเงินเเละการลงทุนในบริษัทต่างชาติที่ประเทศเยอรมัน

ประสบการณ์ชีวิต:

  • จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • ได้รับทุนฝึกงานต่างประเทศ เเละทำงานตำเเหน่งนักวิเคราะห์ที่ยุโรป
  • ทำงานทำเเหน่งเชิงวิเคราะห์ในเเผนก HR ของบริษัทชั้นนำในไทย 
  • ก่อตั้งบริษัทให้คำปรึกษาด้านการหางาน เเละการบริการเขียนเอกสารสมัครงาน (ResumeDee)
  • ศึกษาต่อปริญญาโทด้าน Data Science ที่ประเทศเยอรมัน 
  • ขณะนี้ตำเเหน่ง Quantitative Analyst ในบริษัทด้านการเงินเเละการลงทุนในประเทศเยอรมัน